FREE PIERROT TRAINING

 

‘An Introduction to Pierrots & Concert Party’

Dr Tony Lidington, Promenade Promotions

 

Thanks to a grant from Heritage Lottery Funding Venue Cymru and Promenade Promotions are offering free training for anybody aged 17 or over who is interested in learning performance techniques on the theme of the British seaside Pierrot troupe & Concert Parties.

 

The initial week-long course, limited to 12 participants, will include:

 

 • An introduction to the ‘Re-awakening the Llandudno Pierrots” project
 • An introduction to the art form – both its history and its social context, by the country’s leading academic expert and exponent of the form, Dr Tony Lidington
 • Training in a range of performance skills used by Pierrot troupes, including songs, simple dance routines and comedy
 • Training in Pierrot costume and make-up
 • During the course participants will devise a routine in preparation for performances at the Seaside Follies weekend
 •  

 

Applicants need to be available at the following times:

9 June                          Auditions for the course (Venue Cymru)

30 July – 3 August         Full week daytime course (Venue Cymru)

22-23 September           Rehearsals for The Seaside Follies (Venue Cymru)

29-30 September           Performances at The Seaside Follies (various locations around Llandudno)

 

All participants will be required to sing, dance, accompany and act as part of their troupe.

 

For background information please visit http://www.prom-prom.com/ and click “Tony Lidington”, scroll down to Research and click on Pierrots or The Pierrotters.

 

Please email your application, by 5pm Friday 21 May, to: [email protected]

Applications should include information regarding why you would like to participant; what performance experience you have; what instruments you can play and to what level; any public singing experience and details of any experience you have in comedy, circus or dance.

Rholio i lawr i'r Gymraeg

HYFFORDDIANT PIERROTS AM DDIM

 

‘An Introduction to Pierrots & Concert Party’

Gan Dr Tony Lidington, Promenade Promotions

 

Diolch i Grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, mae Venue Cymru a Promenade Promotions yn cynnig hyfforddiant am ddim i unrhyw un sy’n 17 oed neu hŷn sydd a diddordeb mewn dysgu technegau perfformio ar thema cwmnïau ac adloniant theatraidd Pierrots glan y môr Prydain.

 

Bydd cwrs cychwynnol wythnos o hyd, gyda hyd at 12 o bobl, yn cynnwys:

 

 • Cyflwyniad i brosiect 'ailddeffro Pierrots Llandudno'
 • Cyflwyniad i’r gelfyddyd hon – ei hanes a’i chyd-destun cymdeithasol gan arbenigwr ac esboniwr academaidd pennaf y wlad arni, Dr Tony Lidington
 • Hyfforddiant mewn nifer o sgiliau perfformio sy’n cael eu defnyddio gan gwmnïau Pierrots, gan gynnwys caneuon, actau dawnsio syml a chomedi
 • Hyfforddiant mewn gwisgoedd a cholur Pierrot
 • Yn ystod y cwrs, bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn creu acti baratoi at berfformio ym mhenwythnos Seaside Follies.
 •  

 

Mae angen i ymgeiswyr fod ar gael ar yr adegau canlynol:

8 Mehefin                                  Clyweliadau ar gyfer y cwrs (Venue Cymru)

30 Gorffennaf – 3 Awst              Cwrs llawn wythnos o hyd yn ystod y dydd (Venue Cymru)

22-23 Medi                                Ymarferion ar gyfer The Seaside Follies (Venue Cymru)

29-30 Medi                                Perfformiadau yn The Seaside Follies (amryw leoliadau o amgylch Llandudno)

 

Bydd angen i'r holl rai sy'n cymryd rhan ganu, dawnsio, cyfeilio ac actio yn rhan o'u cwmni.

 

I gael gwybodaeth gefndir, ewch i http://www.prom-prom.com a chliciwch ar “Tony Lidington”, sgroliwch i lawr i Research a chliciwch ar Pierrots neu The Pierrotters.

 

Anfonwch eich cais, erbyn 5pm ddydd Gwener 21 Mai, at: [email protected]

Dylai ceisiadau gynnwys gwybodaeth ynglŷn â pham yr hoffech chi gymryd rhan; pa brofiad o berfformio sydd gennych chi; pa offerynnau allwch chi eu chwarae ac i ba lefel; unrhyw brofiad o ganu’n gyhoeddus a manylion am unrhyw brofiad sydd gennych ym maes comedi, syrcas neu ddawnsio.