Rholio i lawr i'r Gymraeg

Rhys Meirion, Patron

Welsh tenor Rhys Meirion has enjoyed international success in opera and recording and national success in broadcasting.

Mae'r Cymro o denor Rhys Meirion eisioes wedi profi llwyddiant rhyngwladol ym maes opera a recordio, a llwyddiant darlledu yng Nghymru.

https://www.rhysmeirion.com/

The Board

Dilwyn Price, Chair

Retired teacher, headteacher and education officer now enjoying retirement with our grandchildren. I have always enjoyed performing arts and encouraged my family and school pupils to grasp opportunities and become actively involved. I am conductor of Cor Alaw, a mixed choir, organist at our local chapel and continue to be a great supporter of Urdd Gobaith Cymru. 

Michael Tree, Vice-Chair 

Michael is a Solicitor and Director of Swayne Johnson Limited. He grew up in Colwyn Bay.

His interests include literature, music and local history.

Don Milne, Treasurer

Since my retirement as a University Head of Computing I have been a Conwy County Councillor.

The early part of my career brought me to North wales where I lectured at Llandrillo College. I became involved with a number of local dramatic societies both in the production and performance side.  This experience has shown me the benefits that the arts can bring to young people and society in general. 

Through CAT I am proud to be involved in encouraging the promotion of the arts within Conwy. 

Joann Rae, Secretary

Joann has worked in the arts for the past 15 years and is the marketing officer at Venue Cymru & Theatr Colwyn. Previously a journalist, she is a published fiction writer with a passion for storytelling on the page, on the stage and on the screen. 

Sarah Ecob, Fundraising Officer

Sarah has 25 years of working in the arts and is currently the Head of Service for Venue Cyrmu and Theatr Colwyn. Prior to moving to North Wales she worked at the National Theatre and the Hackney Empire. 

Kristen Gallagher 

Kristen has worked in fundraising across education and the arts for 20 years and is currently Director of Development at the Rose Theatre Kingston. Prior to this she worked at the University of Exeter and Bangor University. 

James Lusted

James is passionate about life and people. He's an experienced actor and has performed nationally and internationally in various productions stage and screen. He has presented two series of Taith Fawr y Dyn Bach on S4C which won an international award and was nominated for a BBC BAFTA Wales. Most recently appearing on BBC1 in Documentaries 'Born Small' and 'Big Love'. 

James is married to Chloe, who is a teacher, and they live in Colwyn Bay with their dog, Tedi. 

Paula Shalloo

Paula has spent her career fundraising for universities and museums in the USA and Ireland, most recently as Head of Development at the Chester Beatty Library, Dublin.  She previously held development roles at University College Dublin, University College Cork and New York University School of Law.  Her interests include literary translation, film and theatre. 

Gail Silver 

Gail has spent 28 years working in adult mental health and forensic mental health, taking semi retirement at 55 from Mind as CEO.

She studied Art at Art School and later worked as a self employed artist. Gail also has a background in training in the workplace and has volunteered for Childline, Alzheimer’s Society and as an Art Therapist. She currently works part time for an employment law charity .

A life long interest in film, theatre and all forms of Art, being on the board of CAT is an opportunity to for Gail to combine all of her experiences and interests. 

Rhys Meirion, Noddwr

Mae'r Cymro o denor Rhys Meirion eisoes wedi profi llwyddiant rhyngwladol ym maes opera a recordio, a llwyddiant darlledu yng Nghymru.

https://www.rhysmeirion.com/

Y Bwrdd

Dilwyn Price, Cadeirydd

Treuliais fy ngyrfa ym maes addysg, fel athro, pennaeth a swyddog addysg ond rwyf bellach wedi ymddeol ac yn mwynhau fy ymddeoliad a threulio amser gyda’n wyrion. Rwyf wedi mwynhau’r celfyddydau perfformio erioed ac wedi annog fy nheulu a fy nisgyblion i gymryd mantais o’r cyfleoedd sydd ar gael a chymryd rhan. Rwyf hefyd yn arwain Côr Alaw, sef côr cymysg, yn chwarae’r organ yn ein capel lleol ac yn parhau i gefnogi Urdd Gobaith Cymru. 

Michael Tree, Is-gadeirydd

‘Mae Michael yn Gyfreithiwr a Chyfarwyddwr cwmni Swayne Johnson Cyf. Cafodd ei fagu ym Mae Colwyn.

Mae’i ddiddordebau’n cynnwys llenyddiaeth, cerddoriaeth a hanes lleol.’

Don Milne, Trysorydd

Yn dilyn fy ymddeoliad o fy swydd fel Pennaeth Cyfrifiadura mewn Prifysgol rwyf bellach yn un o Gynghorwyr Cyngor Conwy.

Ar ddechrau fy ngyrfa, treuliais amser yn darlithio yng Ngholeg Llandrillo, Gogledd Cymru. Ymunais â chymdeithasau drama lleol a chael profiad o berfformio a chynhyrchu.  Diolch i’r profiad hwn, fe ddysgais am yr holl fanteision sydd gan y celfyddydau i’w cynnig, nid yn unig i bobl ifanc ond i gymdeithas yn gyffredinol.  

Rwyf yn falch iawn o gael bod yn rhan o Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy a chael cyfle i hybu’r celfyddydau yng Nghonwy. 

Joann Rae, Ysgrifenyddes

Joann yw Swyddog Marchnata Theatr Colwyn ac mae hi wedi gweithio ym maes y celfyddydau am yr 15 mlynedd diwethaf. Roedd gynt yn newyddiadurwraig, ac mae hi hefyd yn awdur cyhoeddedig sy’n mwynhau adrodd storïau ar bapur, ar lwyfan neu ar y sgrin. 

Sarah Ecob, Swyddog Codi Arian

Mae Sarah wedi treulio 25 mlynedd yn gweithio ym maes y celfyddydau ac ar hyn o bryd hi yw Pennaeth Gwasanaeth Venue Cymru a Theatr Colwyn. Cyn symud i Ogledd Cymru, bu’n gweithio i’r Theatr Genedlaethol a'r Hackney Empire.   

Kristen Gallagher

Dros yr 20 mlynedd diwethaf mae Kate wedi gweithio i godi arian ar gyfer addysg a’r celfyddydau ac ar hyn o bryd, hi yw Cyfarwyddwr Datblygu’r Rose Theatre yn Kingston. Cyn hyn, bu’n gweithio ym Mhrifysgol Caerwysg a Phrifysgol Bangor. 

James Lusted

Mae James yn frwdfrydig dros fywyd a phobl. Mae’n actor profiadol sydd wedi perfformio mewn amryw o gynyrchiadau ar lwyfan a sgrin yn genedlaethol a’n rhyngwladol. Mae hefyd wedi cyflwyno dwy gyfres o raglen Taith Fawr y Dyn Bach ar S4C a enillodd wobr ryngwladol yn ogystal â chael ei henwebu ar gyfer BAFTA Cymru. Yn fwyaf diweddar, bu’n rhan o raglenni dogfennol 'Born Small’ a ‘Big Love’ ar BBC1.   

Mae James yn briod â Chloe, sy’n athrawes, ac maent yn byw ym Mae Colwyn gyda’u ci, Tedi. 

Paula Shalloo

Mae Paula wedi treulio’i gyrfa’n codi arian ar gyfer prifysgolion ac amgueddfeydd yn yr Unol Daleithiau ac Iwerddon, ac yn fwyaf diweddar fel Pennaeth Datblygu yn Llyfrgell Chester Beatty, Dulyn. Mae Paula hefyd wedi gweithio ym maes datblygu yng Ngholeg Prifysgol Dulyn, Coleg Prifysgol Corc ac Ysgol y Gyfraith, Prifysgol Efrog Newydd. Mae'i diddordebau’n cynnwys cyfieithu llenyddol, ffilm a theatr.