Rholio i lawr i'r Gymraeg

We believe in the power of the arts to change lives

Conwy Arts Trust operates within the County Borough of Conwy with the aim to promote, maintain and advance the education and appreciation of the public in the arts by encouraging and fostering cultural activities, including educational workshops and outreach projects. The Trust was founded in 2013 and has been involved with a broad range of arts projects since that time.

We run a range of events including Creu / Create for young people experiencing mental health difficulties and the Older People’s Textile Art group for people at risk of isolation and loneliness.

The trust also works closely with partner organisations supporting arts events across the county from take pART at Venue Cymru which attracts 10,000 people over one amazing weekend to events with RSPB Conwy using the arts to promote knowledge about nature.

 Join in

 We have lots of events, many free of charge, so please check this website for updates to make sure you don’t miss out.

 Sign-up to our newsletter for regular updates on what we are offering.

 Help us

 In order to keep all our projects running and accessible we need help in raising money. You can donate online today (click the donate button on the website) or set up your own fundraising page.

 Your help will make a real difference to the lives of many people:

 

He can’t wait to come back and says he wishes it was every day. Wow!!!

- Mum of child with anxiety issues who attended one of the Young Creatives groups

 I’ve done something today I thought I’d never do – I made a friend

- Creu / Create participant.

 

This scheme has meant a huge amount to me, I have felt welcomed and inspired...it has significantly helped my confidence and my critical writing skills

- Young Critic

Pwy Ydym Ni 

Mae Ymddiriedolaeth Celfyddydau Conwy yn gweithio ym Mwrdeistref Sirol Conwy gyda’r nod o hyrwyddo, ategu a gwella addysg a gwerthfawrogiad pobl o’r celfyddydau drwy annog a threfnu gweithgareddau diwylliannol fel gweithdai addysgiadol a phrosiectau estyn allan. Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth yn 2013 ac ers hynny mae wedi cymryd rhan mewn ystod o brosiectau celfyddydol amrywiol.

Rydym yn cynnal ystod o ddigwyddiadau gan gynnwys Creu/ Create ar gyfer pobl ifanc sydd ag anawsterau iechyd meddwl a’r grŵp Celf Tecsiliau Pobl Hŷn ar gyfer pobl sydd mewn perygl o ynysiad ac unigrwydd.

Mae'r ymddiriedolaeth hefyd yn gweithio’n agos â sefydliadau partner yn cefnogi gweithgareddau celf ar draws y sir o Cymerwch Ran yn Venue Cymru, sy’n denu 10,000 o bobl dros un penwythnos, i ddigwyddiadau gyda RSPB Conwy sy’n defnyddio'r celfyddydau i hyrwyddo gwybodaeth ynghylch natur.

 Ymunwch â ni

 Mae gennym lawer o ddigwyddiadau, llawer yn rhad ac am ddim, felly cadwch lygad ar y wefan hon i wneud yn siŵr nad ydych yn colli cyfle.

 Cofrestrwch ar gyfer ein gwefan i gael y newyddion diweddaraf yn rheolaidd ynghylch yr hyn sydd gennym i’w gynnig.

 Helpwch ni

 Er mwyn parhau i gynnal prosiectau mae arnyn nhw angen cymorth i godi arian. Gallwch gyfrannu ar-lein heddiw (cliciwch y botwm rhoi ar y wefan) neu sefydlu eich tudalen codi arian.

 Gall eich help wneud gwahaniaeth go iawn i ansawdd bywydau pobl:

 

Fedrith o ddim aros i ddod yn ôl ac fe hoffai o pe byddai o bob dydd. Waw!!!

Mam plentyn gyda phroblemau pryder a ddaeth i un o’r grwpiau Crewyr Ifanc

 Fe wnes i rywbeth heddiw na feddyliais i y byddwn yn ei wneud erioed – fe wnes i ffrind

- Cyfranogwr Creu

 

Mae’r cynllun hwn yn golygu gymaint i mi, rydw i wedi cael croeso ac wedi fy ysbrydoli... mae wedi helpu fy hyder a fy sgiliau ysgrifennu beirniadol.

- Beirniad Ifanc